Dekret ks. Arcybiskupa o diakonacie stałym

 

Łódź, dnia 25 stycznia 2019 roku

Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła

 

Dekret

 

„Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią (charakterem), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich do Chrystusa, który stał się diakonem, to znaczy sługą wszystkich.” (KKK 1570).

W ślad za ustawodawstwem Kościoła powszechnego i sugestią II Polskiego Synodu Plenarnego oraz zgodnie z decyzją Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 czerwca 2001 roku o wprowadzenia w Polsce diakonatu stałego, na mocy przysługujących mi uprawnień (Wytyczne KEP, nr 33), po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej i Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, niniejszym wprowadzam w Archidiecezji Łódzkiej z dniem 25 stycznia 2019 roku diakonat stały i jednocześnie
z tym samym dniem powołuję Ośrodek Formacji Diakonów Stałych z siedzibą w moim domu w Łodzi przy ulicy Księdza Ignacego Skorupki 1.

Nabór kandydatów rozpoczyna się z dniem ogłoszenia Dekretu.

Działalność formacyjna Ośrodka ma być prowadzona zgodnie z przepisami dokumentu: Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsceprzyjętego na 324. sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 21-22 października 2003 roku
i zatwierdzonego przez Kongregację Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 22 stycznia 2004 roku (Prot. N. 125/2004/4) i rozpocznie się z dniem, w którym Kościół czyta opis ustanowienia pierwszych diakonów, to jest w drugą sobotę okresu Wielkanocnego przypadającą w tym roku 4 maja.

Niniejszy Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania i należy go odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji Łódzkiej w niedzielę 3 lutego bieżącego roku.

 

Dan w Łodzi dnia 25 stycznia 2019 roku, w Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła.

 

Ks. prałat Zbigniew Tracz                                        XGrzegorz Ryś

Kanclerz Kurii                                      Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

 

Komunikat

w sprawie naboru w archidiecezji łódzkiej do diakonatu stałego

do odczytania we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 3 lutego 2019 roku

 

Zgodnie w Dekretem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego z dnia 25 stycznia br. rozpoczął się nabór kandydatów do diakonatu stałego.

 

Mężczyzna pragnący rozpocząć formację powinien podjąć następujące działanie:

 

  1. Zgłasza się do dyrektora Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej na rozmowę, której celem jest sprawdzenie, czy spełniane są warunki wymagane do rozpoczęcia formacji
    i nie występują nieprawidłowości do święceń;

 

  1. Zwraca się z pisemną prośbą do Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o dopuszczenie do formacji dołączając życiorys uwzględniający zdobytą formację i zaangażowanie w życie Kościoła;

 

  1. Kandydat żonaty, uzyskuje pisemną zgodę małżonki na podjęcie formacji;

 

  1. Uzyskuje pisemną opinię własnego proboszcza o zdatności do podjęcia formacji;

 

  1. Udaje się wraz z własnym proboszczem na rozmowę z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim;

 

O dopuszczeniu do formacji aspirant zostanie poinformowany oddzielnym pismem.

 

Kontakt:

Dyrektor Ośrodka Formacji Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej

  1. prałat dr Zbigniew Tracz

Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1

w dni powszednie w godzinach: 10.00- 13.00

 

Ks. prałat Zbigniew Tracz

Dyrektor Ośrodka Formacji

Diaków Stałych Archidiecezji Łódzkiej

 

Łódź, dnia 25 stycznia 2019 roku

Święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła