Dokumenty potrzebne do udzielenia sakramentów św. i katolickiego pogrzebu

CHRZEST

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, przedstawiają w kancelarii parafialnej: 

Jest udzielany w każdą niedzielę 

 • Na Mszy Świętej o godz. 10.30 i 12.00.

Potrzebne dokumenty

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

 • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa przez rodziców dziecka;

 • zaświadczenia chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi z parafii ich miejsca zamieszkania (do ważności chrztu wymagany jest jeden chrzestny);

 • zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest w parafii, jeśli rodzina mieszka na terenie innej parafii.

Kto może być chrzestnym?

Rodzice chrzestni odgrywają wielką rolę w życiu małego chrześcijanina. Dlatego rodziców chrzestnych dziecka powinno się bardzo starannie wybrać. Kto nie może być matką lub ojcem chrzestnym?
Prawo kanoniczne wyraźnie określa rolę rodziców chrzestnych. Ojciec i matka chrzestna nie tylko podają dziecko do chrztu, ale uczestniczą w całym jego życiu religijnym. Wspierają rodziców w wychowaniu dziecka w wierze. Nie powinni więc daleko mieszkać, by móc często widywać się z dzieckiem. W przypadku, gdy rodzice są niewierzący, słabo praktykujący lub w przypadku ich śmierci, wychowanie religijne przechodzi w całości na rodziców chrzestnych. Kandydat musi być katolikiem po I Komunii Świętej oraz bierzmowaniu. Mieć ukończone 16 lat. Być osobą głęboko wierzącą i praktykującą.

 

Dlatego do roli rodziców chrzestnych nie dopuszcza się:

 • osób żyjących w związkach niesakramentalnych (ślub cywilny, konkubinat) lub np. uczniów szkoły średniej niechodzących na religię.

 • osób niewierzących lub nie praktykujących

 • osób żyjących w tzw. trwałej okazji do grzechu (np. narzeczeni mieszkający ze sobą przed ślubem)

 • osób, które nie mają ukończone 16 lat

 • osób spokrewnionych z dzieckiem w linii prostej (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo)

 • osób będących w karach kościelnych

BIERZMOWANIE

 • świadectwo chrztu świetego

 • w miesiącu wrześniu należy wyrazić swoją gotowość uczestniczenia w przygotowaniu  do bierzmowania i złożyć deklarację w kancelarii parafii lub u proboszcza.

 • uczestniczyć regularnie we Mszach Świętych niedzielnych, nabożeństwach okresowych, spotkaniach dla kandydatów do bierzmowania.

 • w przy­padku osób starszych — świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej

1-sza KOMUNIA ŚWIĘTA

 • metryka chrztu dziecka

 • deklaracja złożona do końca września

 

MAŁŻEŃSTWO

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami: 

 • zezwolenie z parafii narzeczonej lub narzeczonego na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w parafii Kolumna, w przypadku, gdy żadne z nich nie mieszka na terenie parafii Kolumna.

 • świadectwo chrztu świętego (metryka)* z adnotacją o przyjętym bierzmowania (ważność tego dokumentu to 6 miesięcy). Z zaznaczeniem, że jest to metryka do ślubu

 • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (może być ze szkoły średniej) oraz Poradni Rodzinnej.

 • zaświad­cze­nie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub koś­cielny pocią­gał za sobą skutki cywilno-prawne — tzw. ślub konko­rda­towy) (ważność 6 miesięcy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 • dowód osobisty

 • ostat­nie świadectwo z religii

 • zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie przedmałżeńskiej

*metrykę należy odebrać w parafii, gdzie został udzielony sakrament chrztu, a nie w parafii zamieszkania.

POGRZEB KATOLICKI

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

 • Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o tytule – „Część  przeznaczona dla Administracji Cmentarza.”

 • Karta Dysponenta Grobu (Kwity Cmentarne z Cmentarza Rzym-Kat. w Łasku Kolumnie).

 • Osobista obecność dysponenta grobu

 • zaświad­cze­nie o udzie­le­niu sakra­mentu chorych i wiatyku (Komu­nii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpi­talu (wys­tawia je kapelan szpitala)

  Sakrament Chorych

  W każdy I piątek miesiąca od godz. 8.00, oraz na każdorazowe wezwanie.