Nowenna przed uroczystością św. Józefa,Patrona Kościoła Powszechnego i Łódzkiego

Jubileusz 100-lecia istnienia diecezji łódzkiej

Nowenna przed uroczystością św. Józefa,

Patrona Kościoła Powszechnego i Łódzkiego

od środy 10 marca do czwartku 18 marca 2021 r.

 

Każdy dzień Nowenny ma swój temat główny zgodny z liturgią danego dnia i z Listem Apostolskim Ojca św. Franciszka „Patris corde”.

Schemat:

 1. Pieśń okolicznościowa

 2. Modlitwa wstępna

 3. Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka

 4. Modlitwa dialogowana z wiernymi

 5. Modlitwa celebransa do św. Józefa

 6. Litania do św. Józefa

 7. Modlitwa papieża Leona XIII

 1. 03.21, środa III tygodnia Wielkiego Postu; Mt 5, 17-19

Św. Józef wzorem pobożności i posłuszeństwa Prawu Bożemu

Pieśń:

Święty Józefie, patronie nasz (2 razy), módl się (2 razy) za nami!

 

Modlitwa wstępna:

(Refren Ps 147B) „Kościele święty, chwal swojego Pana” za świętego Józefa, który jest patronem Kościoła Powszechnego i Łódzkiego! Bądź uwielbiony w pobożności i posłuszeństwie Prawu Bożemu Oblubieńca Maryi, Matki Twego Syna. Bądź pochwalony i w naszej trosce o właściwe odczytywanie i konsekwentne pełnienie Twojej świętej woli wyrażonej w Dziesięciu Przykazaniach.

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka (z 3 jego części):

W każdych okolicznościach swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje „fiat”, jak Maria podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani. Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom, zgodnie z przykazaniem Bożym. W ukryciu w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– abyśmy nie wstydzili się naszej pobożności, Ciebie prosimy…

– abyśmy byli posłuszni Prawu Bożemu, Ciebie prosimy…

– abyśmy byli wierni nauczaniu Chrystusa i Kościoła, Ciebie prosimy…

– abyśmy uczyli dzieci i młodzież pobożności i posłuszeństwa, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Św. Józefie, otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie (fragment modlitwy Leona XIII).

 

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, —
Duchu Święty, Boże, —
Święta Trójco, jedyny Boże, —
Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święty Józefie, —
Przesławny Potomku Dawida, —
Światło Patriarchów, —
Oblubieńcze Bogarodzicy, —
Przeczysty Stróżu Dziewicy, —
Żywicielu Syna Bożego, —
Troskliwy Obrońco Chrystusa, —
Głowo Najświętszej Rodziny, —
Józefie najsprawiedliwszy, —
Józefie najczystszy, —
Józefie najroztropniejszy, —
Józefie najmężniejszy, —
Józefie najposłuszniejszy, —
Józefie najwierniejszy, —
Zwierciadło cierpliwości, —
Miłośniku ubóstwa, —
Wzorze pracujących, —
Ozdobo życia rodzinnego, —
Opiekunie dziewic, —
Podporo rodzin, —
Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, —
Patronie umierających, —
Postrachu duchów piekielnych, —
Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

 

 1. 03.21, czwartek III tygodnia Wielkiego Postu; Łk 11, 14-23

Św. Józef wzorem męstwa w składaniu ofiary z siebie

Zwrotki 7 i 8 pieśni: Szczęśliwy, kto sobie Patrona…

Odpędzaj precz nieprzyjaciela, * Duszy mej spraw oskarżyciela.
Kiedy mnie skarżyć, prześladować * Będzie chciał, chciejże mnie ratować, * O Święty.

Józefie, oddal czarta złego, * A Boga na mnie zgniewanego
Przejednaj, o co Cię serdecznie * Upraszam, bym mógł z Tobą wiecznie * Królować.

 

Modlitwa wstępna:

(Zob. 1 część Listu Patris corde) Święty Józefie, Twoje ojcostwo wyrażało się w tym, że uczyniłeś ze swego życia służbę. Złożyłeś je w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji Chrystusa, którego byłeś najlepszym Opiekunem. Ukaż mi, że twoja dobroć jest tak wielka jak twoja moc. Amen (z przypisu nr 10 do Listu Patris corde).

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

[Św. Józef] posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu”.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– o wzajemną miłość i szczerość w naszych rodzinach, Ciebie prosimy…

– o zdolność przebaczania i cierpliwość dla naszych bliźnich, Ciebie prosimy…

– o gotowość składania ofiary z siebie dla ludzi młodych, Ciebie prosimy…

– o wolność od złego ducha egoizmu i pychy, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Św. Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w tobie pokładam całą ufność moją (z przypisu nr 10 do Listu Patris corde).

 

Litania do św. Józefa:

Modlitwa papieża Leona XIII

 

 

 1. 03.21, piątek III tygodnia Wielkiego Postu; Mk 12, 28-34

Św. Józef wzorem miłości Boga i człowieka

Zwrotki 3 i 4 pieśni: Duszo moja, niech pieśń Twoja

Na swym łonie, jak na tronie, Króla niebios Józef niósł,
w Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus, przy nim rósł. Ref.:

Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.

Z Jego ręki, wznosząc dzięki, nasz Zbawiciel pokarm brał.
I Piastuna, Opiekuna Bóg Wcielony Ojcem zwał. Ref.

 

Modlitwa wstępna:

Święty Józefie, ty kochałeś Pana Jezusa jako Boga i człowieka w jednej Osobie. Ty obdarzyłeś Jego Matkę, Maryję, czystą, oblubieńczą miłością. Pomóż nam wypełniać na co dzień przykazanie miłości Boga i bliźniego czy to w życiu rodzinnym, czy konsekrowanym.

 

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę.

To Dziecię jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, każdy ubogi, każdy cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, każdy więzień, każdy chory to „Dziecię”, którego Józef nadal strzeże.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– o zachowywanie czystości przedmałżeńskiej, Ciebie prosimy…

– o wrażliwość i czynną pomoc dla biednych i chorych, Ciebie prosimy…

– o wzajemny szacunek między wiernymi świeckimi a osobami konsekrowanymi, Ciebie prosimy…

– aby rodziny były dla dzieci i młodzieży najlepszą szkołą miłości Boga i bliźniego, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie Rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, ich prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci dzieci, rodziców i dziadków oraz osoby konsekrowane. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abyśmy wraz z naszymi domownikami osiągnęli szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Litania do św. Józefa

Modlitwa papieża Leona XIII

 

 

 1. 03.2021, sobota III tygodnia Wielkiego Postu; Łk 18, 9-14

Św. Józef wzorem pokory

Zwrotka 2 pieśni: Szczęśliwy, kto sobie Patrona

Idźcie precz marności światowe, * Boście wy do zguby gotowe.
Już ja mam nad wszystko słodszego: * Józefa, Opiekuna mego, *
Przy sobie.

 

Modlitwa wstępna:

Panie Jezu, Ty upodobałeś sobie pokorę jako cnotę, która pomaga nam poznać prawdę o Tobie, o sobie samych i o naszych bliźnich. Za przyczyną św. Józefa prosimy Cię, byśmy wiedzieli, kim jesteś dla nas, kim jesteśmy wobec Ciebie i dla siebie nawzajem.

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w sytuacji spełniania ojcostwa, musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to spełnianie posiadania, ale „znak”, który odnosi do pewnego wznioślejszego ojcostwa. W pewnym sensie, wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: jesteśmy cieniem jedynego Ojca niebieskiego, który „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45); jest to cień, który podąża za Synem.

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, dziś przepraszamy Cię za wszelkie przejawy pychy:

– za brak szacunku do miejsc świętych, przepraszamy Cię, Panie!

– za brak szacunku do naszych bliźnich, przepraszamy Cię, Panie!

– za nieposzanowanie prawa do życia, przepraszamy Cię, Panie!

– za mniemanie, że bez Ciebie można być szczęśliwym, przepraszamy Cię, Panie!

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj na wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności (fragment modlitwy Leona XIII).

 

Litania do św. Józefa

Modlitwa papieża Leona XIII

 

 1. 03.2021, IV niedziela Wielkiego Postu

Św. Józef jako pocieszyciel w utrapieniach

Zwrotki 1 i 4 pieśni: Szczęśliwy, kto sobie Patrona, * Józefa ma za Opiekuna.
Niechaj się niczego nie boi, * Gdy święty Józef przy nim stoi,
Nie zginie.

Gdy mi jest Józef ulubiony * Obrońcą od każdej złej strony,
On ci mnie ze swojej opieki * Nie puści i zginąć na wieki,
Nie mogę.

 

Modlitwa wstępna (z zakończenia Listu Patris corde):

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Marii Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
tobie zaufała Maryja;
z tobą Chrystus stał się człowiekiem.

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

 

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

Ileż osób się modli, ofiarowuje i wstawia w intencji dobra wszystkich. Wszyscy mogą znaleźć w św. Józefie, mężu, który przechodzi niezauważony, człowieku codziennej obecności, dyskretnej i ukrytej, orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych. Święty Józef przypomina nam, że ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub na „drugiej linii” mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności.

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– ochroń nas przed chorobami, Ciebie prosimy…

– pozwól bezrobotnym znaleźć pracę, Ciebie prosimy…

– pociesz smutnych i przygnębionych, Ciebie prosimy…

– wlej na nowo nadzieję w serca zniechęconych trudami życia, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Do Ciebie św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli (…) i z ufnością błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. (fragment modlitwy Leona XIII).

Litania do św. Józefa

Modlitwa papieża Leona XIII

 

 1. 03.2021, poniedziałek IV tygodnia Wielkiego Postu; J 4, 43-54

Św. Józef patronem dobrej śmierci

Zwrotka 4 pieśni: Józefie, święty Patronie,

O, nasz niebieski Patronie, ku prośbom naszym się skłoń,
Tak w życiu jak i przy zgonie, opieką swoją nas chroń. R ef.:

Racz stróżem być młodzieńczych lat;
By grzeszny im nie szkodził świat.
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat!
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

 

Modlitwa wstępna:

Św. Józefie, nazywamy Ciebie patronem dobrej śmierci domniemując, że podczas twojego konania towarzyszył Ci sam Pan Jezus i Jego Matka, a Twoja Oblubienica, Maryja. Codziennie wołamy, aby modliła się Ona za nas także w godzinę naszej śmierci. Prosimy i o Twoją pomoc w tym ważnym momencie życia, od którego zależy nasza wieczność.

 

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

Po Maryi, Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w Magisterium Papieskim tyle miejsca, co Józef, Jej Oblubieniec. Moi poprzednicy pogłębili orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia: błogosławiony Pius IX ogłosił go «Patronem Kościoła katolickiego», czcigodny Pius XII przedstawił go jako «Patrona robotników», a święty Jan Paweł II jako «Opiekuna Zbawiciela». Ludzie przyzywają go jako «patrona dobrej śmierci».

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– o pojednanie się z Bogiem i Kościołem dla konających, Ciebie prosimy…

– o to, by nikt nie umierał w samotności i opuszczeniu, Ciebie prosimy…

– o dar żalu doskonałego dla umierających nagle, Ciebie prosimy…

– o poszanowanie życia ludzkiego aż do naturalnej śmierci, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.

 

Litania do św. Józefa

Modlitwa papieża Leona XIII

 

 

 1. 03.2021, wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu; J 5, 1-16

Św. Józef wzorem delikatności i czułości

Zwrotki 2 i 3 pieśni: Duszo moja, niech pieśń Twoja

On w świętości i czystości po Maryi pierwszym był,
przy Panience on w stajence pierwszy Boże Dziecię czcił. Ref.:

Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.

Na swym łonie, jak na tronie, Króla niebios Józef niósł,
w Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus, przy nim rósł. Ref.

Modlitwa wstępna:

Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze, naucz nas przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abyśmy na wzór Serca Jezusowego stali się łagodni i pokornego serca. Amen.

 

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

Józef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień „w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i On „uczył go chodzić, biorąc go za rękę: był dla niego, jak ojciec, który podnosi dziecko do policzka, pochyla się nad nim, aby go nakarmić” (por. Oz 11, 3-4).

Jezus widział w Józefie czułość Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją” (Ps 103,13).

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– aby wszyscy ludzie, a zwłaszcza młodzi i dzieci, doświadczyli Twojej czułości, Ciebie prosimy…

– o delikatność i wrażliwość dla szafarzy sakramentu pokuty, Ciebie prosimy…

– o wzajemną czułość między rodzicami i dziećmi, Ciebie prosimy…

– o zachowanie czystości w małżeństwie, narzeczeństwie i w życiu konsekrowanym, Ciebie prosimy…

 

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Święty Józefie, Twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna; przez ten podwójny Skarb Tobie powierzony, Jezusa i Maryję, błagam Cię, strzeż mnie od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abym myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w jak największej czystości. Amen.

 

Litania do św. Józefa:

Modlitwa papieża Leona XIII

 1. 03.2021, środa IV tygodnia Wielkiego Postu

Św. Józef wzorem pracowitości

Zwrotka 4 pieśni: Duszo moja, niech pieśń Twoja
Z Jego ręki, wznosząc dzięki, nasz Zbawiciel pokarm brał.
I Piastuna, Opiekuna Bóg Wcielony Ojcem zwał. Ref.:

Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.

 

Modlitwa wstępna:

Święty Józefie, (…) ty wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny, weź nas w swoją opiekę, kiedy z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze potrzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna (modlitwa Jana XXIII).

 

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

Jednym z aspektów, który charakteryzuje św. Józefa (…) jest jego związek z pracą. Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy.

W naszych czasach, w których praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, a bezrobocie osiąga niekiedy zdumiewający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci doświadcza się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia pracy, która nadaje godność i której nasz Święty jest przykładnym patronem.

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– aby ludzka praca była traktowana jako służba drugiemu człowiekowi, Ciebie prosimy…

– aby między pracodawcami a pracownikami nie narastały konflikty, Ciebie prosimy…

– o sprawiedliwy podział owoców pracy, Ciebie prosimy…

– o szacunek do pracy dla ludzi młodych, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa do św. Józefa:

Chwalebny Józefie święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku, niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek który muszę złożyć za czas stracony ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie! To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

 

Litania do św. Józefa:

Modlitwa papieża Leona XIII

 

 

 1. 03.2021, czwartek IV tygodnia Wielkiego Postu; J 5, 31-47

Św. Józef patronem Kościoła Powszechnego i Łódzkiego

 

Zwrotki 5 i 6 pieśni: Duszo moja, niech pieśń Twoja

Cóż dziwnego, że od niego taki chwały bije blask,
że na tronie, tam w Syjonie on szafarzem Bożych łask. Ref.:

Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.

O, wzywajmy i błagajmy, by opieką świecił nam,
by z ziemskiego życia tego do niebieskich powiódł bram. Ref.

 

Modlitwa wstępna:

Dobry Boże! Maryję nazywamy Matką Kościoła, bo zrodziła jego Głowę – Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jej Oblubieniec, św. Józef zasługuje na miano Patrona Kościoła, bo uczy nas prawdziwej miłości do Boga i bliźniego. Dziękujemy za jego opiekę nad wspólnotą wierzących w Chrystusa.

Cytat z Listu Apostolskiego Papieża Franciszka:

Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę. (…) Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i jego Matkę; kochać sakramenty i miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze Dziecięciem i Jego Matką.

 

Modlitwa dialogowana z wiernymi:

Dobry Boże, za wstawiennictwem św. Józefa prosimy Cię pokornie:

– o liczne i trwałe owoce trwającego Roku św. Józefa w Kościele Powszechnym, Ciebie prosimy…

– aby wszyscy chrześcijanie zjednoczyli się ze sobą w miłości, Ciebie prosimy…

– aby Kościół Łódzki wzrastał w wierze z pomocą św. Józefa, Ciebie prosimy…

– aby nasz synod przemienił duszpasterstwo młodzieży, rodzin w naszych parafiach i wspólnotach, Ciebie prosimy…

Modlitwa celebransa:

Wszechmogący Boże, za wstawiennictwem św. Józefa, aby Twój Kościół nieustannie troszczył się o zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do św. Józefa

Modlitwa papieża Leona XIII

 

 

Słowa pieśni wykorzystanych w nowennie

 

Duszo moja, niech pieśń Twoja głosi Józefowi cześć!
On wybrany, niezrównany, Więc mu hołdy trzeba nieść!
Ref.:
Z nami chwałę, niebo całe niech u Bożych złoży nóg,
że bez miary swoje dary na Józefa rozlał Bóg.

2. On w świętości i czystości po Maryi pierwszym był,
przy Panience on w stajence pierwszy Boże Dziecię czcił. Ref.

3. Na swym łonie, jak na tronie, Króla niebios Józef niósł,
w Nazarecie Boskie Dziecię, słodki Jezus, przy nim rósł. Ref.

 1. Z Jego ręki, wznosząc dzięki, nasz Zbawiciel pokarm brał.

  I Piastuna, Opiekuna Bóg Wcielony Ojcem zwał. Ref.:

 2. Cóż dziwnego, że od niego taki chwały bije blask,

  że na tronie, tam w Syjonie on szafarzem Bożych łask. Ref.:


 3. O, wzywajmy i błagajmy, by opieką świecił nam,

  by z ziemskiego życia tego do niebieskich powiódł bram. Ref.

Józefie, święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń;
Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń. Ref.:

Racz stróżem być młodzieńczych lat;
By grzeszny im nie szkodził świat.
O strzeż, o strzeż młodzieńczych lat!
Jezusa lata dziecięce Bóg zwierzył opiece Twej;
Przyjm także nasz wiek w swe ręce i nad nim opiekę miej.

 1. O, zleć nas Zbawcy naszemu, któregoś Piastunem był,

  I prowadź, prowadź ku Niemu, Do cnoty dodawaj sił.

 1. Niech w sercach naszych przebywa, Bóg Jezus z Maryją wraz,

  Niech grzech tej więzi nie zrywa przez wszystek żywota czas.

 1. O, nasz niebieski Patronie, ku prośbom naszym się skłoń,
  Tak w życiu jak i przy zgonie, opieką swoją nas chroń.

 1. Szczęśliwy, kto sobie Patrona, * Józefa ma za Opiekuna.

  Niechaj się niczego nie boi,* Gdy święty Józef przy nim stoi,

  Nie zginie.

 2. Idźcie precz marności światowe, * Boście wy do zguby gotowe.

  Już ja mam nad wszystko słodszego: * Józefa, Opiekuna mego, *

  Przy sobie.

 3. Ustąpcie szatańskie najazdy, * Przyzna to ze mną człowiek każdy,

  Że choćby i samo powstało * Piekło się na mnie zbuntowało,

  Nie zginę.

 4. Gdy mi jest Józef ulubiony * Obrońcą od każdej złej strony,

  On ci mnie ze swojej opieki * Nie puści i zginąć na wieki,

  Nie mogę.

 5. Przeto Cię upraszam serdecznie, * Józefie Święty, bym bezpiecznie Mógł mieć zgon i lekkie skonanie, * I grzechów moich skasowanie, * Przy śmierci.

 6. Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego * Stawić się wielce straszliwego, Bądźże mi, Józefie, przy sądzie, * Kiedy mnie Bóg sądzić zasiądzie, * Patronem.

 7. Odpędzaj precz nieprzyjaciela, * Duszy mej spraw oskarżyciela.

  Kiedy mnie skarżyć, prześladować * Będzie chciał, chciejże mnie ratować, * O Święty.

 8. Józefie, oddal czarta złego, * A Boga na mnie zgniewanego

  Przejednaj, o co Cię serdecznie * Upraszam, bym mógł z Tobą wiecznie * Królować.