Modlitwy katechizmowe

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

Pozdrowienie anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiasta­mi i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, urzyżowan, umarł  i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Credo mszalne (Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,  który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia  zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego,  jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.  I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

 

 

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.

 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dziesięć Przykazań Bożych

 1. Nie będziesz miał cudzych Bogów przede Mną

 2. Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga swego, na daremnie.

 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

 5. Nie zabijaj.

 6. Nie cudzołóż.

 7. Nie kradnij.

 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego,

 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swoje, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Pięć przykazań kościelnych

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.

 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha

 2. Chciwość.

 3. Nieczystość.

 4. Zazdrość.

 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

 6. Gniew

 7. Lenistwo

Spowiedź powszechna

Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrze­szyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Warunki dobrej spowiedzi

 1. Rachunek sumienia.

 2. Żal za grzechy.

 3. Postanowienie poprawy.

 4. Szczera spowiedź.

 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 Uczynki miłosierdzia wobec ciała

 1. Głodnych nakarmić.

 2. Spragnionych napoić.

 3. Nagich przyodziać.

 4. Podróżnych w dom przyjąć.

 5. Więźniów pocieszać.

 6. Chorych nawiedzać.

 7. Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia wobec duszy

 1. Grzesznych upominać.

 2. Nieumiejętnych pouczać.

 3. Wątpiącym dobrze radzić.

 4. Strapionych pocieszać.

 5. Krzywdy cierpliwie znosić.

 6. Urazy chętnie darować

 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Ostateczne rzeczy człowieka

 1. Śmierć.

 2. Sąd Boży.

 3. Niebo albo piekło.

Siedem darów Ducha Świętego

 1. mądrości

 2. rozumu

 3. rady

 4. męstwa

 5. umiejętności

 6. pobożności

 7. bojaźni Bożej

 

 

Osiem Błogosławieństw Chrystusa

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

 7. Błogosławieni którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu . Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5, 3-11).

Siedem cnót głównych i grzechy im przeciwne

 1. Pokora – pycha.

 2. Hojność – chciwość.

 3. Czystość – nieczystość.

 4. Miłość – zazdrość (nienawiść).

 5. Umiarkowanie – nieumiarkowanie.

 6. Cierpliwość – gniew.

 7. Gorliwość i pracowitość – lenistwo.

Cztery cnoty kardynalne

 1. Roztropność.

 2. Sprawiedliwość.

 3. Wstrzemięźliwość.

 4. Męstwo.

Trzy cnoty Boskie

 1. Wiara

 2. Nadzieja

 3. Miłość.

Siedem sakramentów świętych

 1. Chrzest

 2. Bierzmowanie

 3. Eucharystia

 4. Pokuta

 5. Namaszczenie chorych

 6. Kapłaństwo

 7. Małżeństwo

Najważniejsze dobre uczynki

 1. Modlitwa

 2. Post

 3. Jałmużna

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. Grzeszyć, licząc zuchwale na Miłosierdzie Boże.

 2. Rozpaczać albo wątpić w Miłosierdzie Boże.

 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.

 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

Owoce łaski Ducha Świętego

 1. Miłość

 2. Radość

 3. Pokój

 4. Cierpliwość

 5. Łaskawość

 6. Dobroć

 7. Uprzejmość

 8. Cichość

 9. Wierność

 10. Skromność

 11. Wstrzemięźliwość

 12. Czystość

Doskonałość chrześcijańska

 1. Unikaj złego

 2. Czyń dobrze

 3. Naśladuj Chrystusa

Rady ewangeliczne

 1. Dobrowolne ubóstwo

 2. Dozgonna czystość

 3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa

Grzechy cudze

 1. Namawiać kogoś do grzechu.

 2. Nakazywać grzeszyć.

 3. Zezwalać na grzech.

 4. Pobudzać do grzechu.

 5. Pochwalać grzech drugiego.

 6. Zachowywać obojętność, gdy ktoś grzeszy.

 7. Nie karać za grzech.

 8. Pomagać do grzechu.

 9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

Grzechy wołające o pomstę do nieba

 1. Umyślne zabójstwo.

 2. Grzechy nieczyste przeciw naturze.

 3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.

 4. Zatrzymywanie zapłaty za wykonaną pracę.

Anioł Pański

 1. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

 2. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…

 1. Oto ja Służebnica Pańska

 2. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

 1. A Słowo Ciałem się stało

 2. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

 1. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,

 2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 Módlmy się:

Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędow­niczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do  nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i ogień miłości swojej w nich zapal.
V. Ześlij Ducha swego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe, i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akty uwielbienia
Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.

Memorare
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy  nie  słyszano,  abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Modlitwa papieża Leona XIII

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

Modlitwa za Ojca Świętego
Módlmy się za Namiestnika Chrystusowego N. Niech go Pan zachowa, niech go darzy zdrowiem, niech go łaską swą uszczęśliwia na wieki i niech go nie poddaje na wolę nieprzyjaciół jego. Amen.

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

Rano, wieczór, we dnie, w nocy

Bądź mi zawsze do pomocy.

Broń mnie od wszystkiego złego

I zaprowadź do żywota wiecznego.

Modlitwa za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

 Stacje Drogi Krzyżowej

 1. Jezus na śmierć skazany;

 2. Jezus bierze krzyż na swe ramiona;

 3. Pierwszy upadek pod krzyżem;

 4. Jezus spotyka swoją Matkę;

 5. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż;

 6. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi;

 7. Drugi upadek pod krzyżem;

 8. Jezus napomina płaczące niewiasty;

 9. Trzeci upadek pod krzyżem;

 10. Obnażenie z szat;

 11. Jezus przybity do krzyża;

 12. Jezus umiera na krzyżu;

 13. Jezus zdjęty z krzyża;

 14. Jezus złożony do grobu

Rady ewangeliczne

Ubóstwo

Czystość

Posłuszeństwo

tj.

dobrowolne ubóstwo

dozgonna czystość

zupełne posłuszeństwo duchowemu przełożonemu